<< Til forsiden

Dialogseminar: Samhandling frivillig innsats – ansattes arbeid


På hvilken måte kan frivillige og ansatte i omsorgssektoren samarbeide best mulig i fremtiden? Et helt spesielt dialogseminar gikk 2. november av stabelen i Oslo, i regi av arrangørene av Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017.


Målet var å bidra til å skape trygghet blant ansatte og i de frivillige organisasjonene.

I Fagforbundets landsstyresal 2. november var det samlet et syttitalls inviterte representanter for det offentlige, ansatte, frivillige og ulike kompetansemiljøer. Her ble det belyst både grenser og gråsoner, og ikke minst pekt på muligheter i samspillet innen rammer gjeldende for eldreomsorg. Det som kom frem i disse gruppene vil bli grundig dokumentert, og danne basis for en sentral programsesjon under konferansen i Bergen 25.-26. april 2017


Mål og metodikk

I første del av seminaret i Fagforbundets landsstyresal var det korte innledninger fra det offentlige, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, ansatte og frivillige, og i tillegg et samfunnspolitisk skråblikk på samspillet mellom disse.  Deretter lå hovedvekten på gruppeprosesser, under ledelse av en kaospilot. Målet her var å etablere og utvikle dialog og definere hovedproblemstillinger egnet til debatt og videre arbeid. 


Oppgavene dekket følgende områder:

  • Muligheter og utfordringer innen frivillig innsats i eldreomsorgen: Hvilke muligheter gir frivillig innsats i eldreomsorgen, for frivillige, ansatte og eldre? Hvor ligger utfordringene for frivillige, ansatte og eldre?
  • Offentlig sektor i møte med frivilligheten: Hva skal til for at samfunnet kan dra nytte av mulighetene frivillig innsats kan gi i eldreomsorgen. 
  • Forventninger og roller: Hvilke oppgaver kan frivillige ha? Eksempler på oppgaver frivillige ikke kan påta seg?    
  • Forutsetninger for gode relasjoner: Hva er spesielt viktig når frivillige besøker eldre i eget hjem? – og når frivillige besøker eldre på institusjon? 
  • Samspillet mellom frivillige og ansatt: Gruppens 5 – 10 viktigste anbefalinger for et best mulig samspill mellom frivillige og ansatte i eldreomsorgen. 


Bakgrunn: Politiske føringer
Den demografiske utviklingen vil føre til økt press både på velferdsstaten sentralt og kommune-Norge lokalt. Regjeringen har satt saken på dagsordenen, og indikerer et årlig tett samarbeid med aktørene i frivillig sektor: En nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet angir retning for de kommende fem år. KS har gjort avtale med de frivillige organisasjonene gjennom Frivillighet Norge og med Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet er i ferd med å utmeisle sin egen frivillighetspolicy, og deltok i den forbindelse som observatør i arrangørgruppen for dialogseminaret og har også plass i programkomiteen for neste års konferanse.

 


Program – dialogseminar, Oslo 02.11.16


Åpning i toner og ord

Raymond Turøy, leder for Seksjon helse og sosial, Fagforbundet og
Odd Jordheim, daglig leder, Verdighetsenteret
Konferansier: Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger, Verdighetsenteret
Musikk: Dag Arnesen (piano), Kåre Garnes (bass): Fra Norwegian Song


Innledninger: 4 ulike blikk og erfaringer


Det offentlige blikket
 
Hilde Hatleskog Zeiner, seniorrådgiver i kommunehelseavdelingen, HOD,  
oppfølgingsansvar for Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet 2015-2020

Anne Gamme, konstituert avdelingsdirektør, Helse og velferd, KS
Last ned Anne Gammes presentasjon


Frivillighetsblikket 

Handlingsrommet i samspillet mellom frivillig og offentlig sektor.
Belyst med erfaringer fra en norsk innlandskommune.
Rosita Eliassen, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Den viktige brobyggeren – en forutsetning for solide frivillighetstjenester
Eirin Hillestad,
Leder, Avd. for kompetanseutvikling innen frivillighet, Verdighetsenteret


Ansatteblikket

Fra «virkeligheten» på golvet innen eldreomsorgen.
Nina Simonsen; fylkesseksjonsleder for Fagforbundet i Akershus, og
Marianne Lillebø; Aktivitør ved Vestby sykehjem 
Last ned Marianne Lillebøs presentasjon

Samfunnspolitisk blikk 
Mellom veldedighet og likeverd:
Hva kan frivilligheten gjøre for velferdsstaten?
 
Halvard Vike, professor, Fakultet for helse- og sosialfag, Høgsk. i Sørøst-Norge
Last ned Halvard Vikes presentasjon
  

Gruppearbeid, ledet av prosessleder og kaospilot Silje Grastveit
Formål med prosessen var å samle deltakernes innspill og anbefalinger til hvordan frivillige og ansatte innen eldreomsorgen kan samhandle best mulig.

Veien videre.
Oppsummering
Signe Hananger, avdelingsleder, seksjon helse og sosial, Fagforbundet